Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

Autor Markova

Náš hosť Dipl.-Rest. Univ. Maruchi Yoshida

Necháme naše kultúrne dedičstvo napospas vplyvu meniaceho sa prostredia? Rok 2018 ako Rok kultúrneho dedičstva otvoril doteraz podceňované témy v tejto oblasti, ku ktorým patrí aj vplyv okolitého prostredia (následky klimatických zmien) na kultúrne pamiatky a možnosti ich záchrany pre ďalšie generácie. Ochrana pred prírodnými katastrofami, živelnými pohromami, protipožiarna ochrana a.i. sú dôležitou súčasťou aktuálnych snáh.…
Read more

Blahoželáme k vydaniu novej publikácie