Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

Náš hosť Dipl.-Rest. Univ. Maruchi Yoshida

„Záchranné centrá prvej pomoci pre kultúrne pamiatky“

(autor: Maruchi Yoschida)

Rok 2018 ako Rok kultúrneho dedičstva otvoril doteraz podceňované témy v tejto oblasti, ku ktorým patrí aj vplyv okolitého prostredia (následky klimatických zmien) na kultúrne pamiatky a možnosti ich záchrany pre ďalšie generácie. Ochrana pred prírodnými katastrofami, živelnými pohromami, protipožiarna ochrana a.i. sú dôležitou súčasťou aktuálnych snáh.

Maruchi Yoshida sa snaží o zriadenie siete „Záchranných centier prvej pomoci“ pre kultúrne pamiatky“ za účelom ich dočasnej ochrany a prevozu na ďalšie spracovanie. Jedná sa o uchovanie a ošetrenie historických predmetov v mobilných záchranných depozitoch, ktoré môžu byt podľa potreby špeciálne upravené aj ako mobilné klimatizované priestory pre reštaurátorov. Uvedené možnosti prezentovala na pozvanej prednáške, dňa 6.3.2018 na Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky v Bratislave. Prednášku uviedol Švec Martin, Mag. phil. z referátu pamiatok architektúry.

Združenie Diversitas culturae, o.z., P.ing. Mníchov a Katedra životného prostredia Fakulty prírodných vied UMB zorganizovali dňa 7.3.2018 vedecký seminár pri príležitosti Roku kultúrneho dedičstva na na tému “Rescue Center for Cultural Heritage – The Development of Modular Storages and Laboratory Units for Salvage, Triage and Rehabilitation of Cultural “ssets”. Prednášajúcou bola Dipl.-Rest. Univ. Maruchi Yoshida, kurecon, z Mníchova, vedeckým garantom seminára bola prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.

  

Kolegovia, špecialisti a odborníci na kultúrne dedičstvo síce uplatňujú zásady bezpečného prevádzkovania depozitov, múzeí a galérií a udržiavania vhodných klimatických podmienok v týchto priestoroch, avšak pribúdaním mimoriadnych priemyselných a prírodných udalostí (napr. povodne) dochádza k situáciám, kedy kultúrne pamiatky potrebujú okamžité umiestnenie vo vhodných ochranných priestoroch.

Združenie Diversitas culturae, o.z. už niekoľko rokov spolupracujú s Dipl.-Rest. Univ. Maruchi Yoshida na zaujímavých projektoch odbornej prípravy študentov a odborníkov v oblasti posudzovania rizika vo vybraných historických objektoch (aj z pohľadu zlepšenia pracovnej bezpečnosti zamestnancov archívov a depozitov), realizácie monitorovacích aktivít klimatických podmienok, sledovania prchavých prachových častíc, identifikácie prítomnosti nebezpečných látok, ako aj prognózy vývoja nežiadúcich scenárov, ktoré by v prípade mimoriadnej udalosti mohli viest k poškodeniu kultúrnych pamiatok a historických zbierok a pod. alebo vyvolať negatívne dopady na životné prostredie a zdravie obyvateľov.