Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

Muzeologický slovník

Múzeá sú neoddeliteľnou a veľmi významnou stránkou ľudskej kultúry. Ako povedal nestor Československej muzeológie Zbyněk Z. Stránský múzeá osobitným spôsobom ozvláštňujú ľudskú skutočnosť a jeho bytie. Svojim špecifickým spôsobom napĺňajú potreby ľudskej spoločnosti. Múzeá preto patria aj do záujmu OZ Diversitas Culturae a sú jej významnými partnermi a častými spoločníkmi v rôznych projektoch. Preto aj záujem OZ o múzeá je prvoradý a to nielen pre ich zbierky, ale aj pre výskum samotný. Muzeológia  patrí do portfólia záujmu OZ Diverzitas Culturae.

V súčasnosti muzeológia skúma mnohé problémové okruhy vo svojom odbore, ale vo vedeckých záveroch sa často borí s terminologickou neujasnenosťou. Neexistuje jednoznačný slovník, ktorý by definoval termíny, ktoré sa používajú v múzeách a muzeológii. Ide o pomerne rozsiahly a zložitý problém, ktorý sa skupina muzeológov a jazykovedcov pokúša vyriešiť. Ich cieľom je zostaviť slovník pojmov, ktoré sa používajú v praxi a teórii s tým, že ich ambíciou je zostaviť univerzálny slovník. Autorský kolektív v zložení Dr. Marianny Bárdiovej, Dr. Martina Braxatorisa a Dr. Richarda R. Senčeka zbiera pojmy a zostavuje daný slovník.

Slovník má ambíciu zaplniť prázdne miesto v odbornej muzeologickej literatúre. Jeho zostavením by sa vnieslo svetlo do problematickej praxe múzejníctva a to nielen v kontexte aplikovaných vied ale aj muzeológii ako spoločenskej a filozofickej disciplíny. Dielo by malo zároveň doplniť komplex slovenskej jazykovednej slovníkovej literatúry.