Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

Od histórie k súčasnosti, od výchovy
k vzdelaniu

Regióny bez hraníc

Z našej ponuky

PODUJATIA

Podieľame sa na organizovaní a spoluorganizovaní kurzov, vedeckých, kultúrnych a spoločenských podujatí, ako sú výstavy, workshopy, kongresy, sympóziá, kolokvií, konferencie a podobne.

SPOLUPRÁCA

Sme súčasťou medzinárodných tímov. Ponúkame všestrannú spoluprácu s orgánmi štátnej, regionálnej a miestnej správy a samosprávy, s podnikateľskými a finančnými subjektami, s orgánmi Európskej únie a iných krajín za účelom realizácie medzinárodných a národných projektov

PARTNERI

http://www.giertlova.de/inhalt.html https://www.yoshida-conservation.eu/

http://www.präventionsingenieure.de/ http://www.kurecon.de/

LITERATÚRA

Ponúkame prípravu, spracovanie a vydanie štúdií, monografií a kníh.

VZDELÁVANIE

Kurzy, semináre, tréningy, konzultácie a ďalšie vzdelávacie aktivity

VEDA A VÝSKUM

Podieľame sa na rôznych výskumoch a vedeckom spracovávaní poznatkov. Spolupracujeme aktívne v teréne, archívoch, múzeách alebo formou podpory, koordinácie a pomoci.

Náš cieľ

 získavať, zhromažďovať, vedecky zhodnocovať a popularizovať výsledky vedeckých bádaní a zbierkotvorných aktivít a zároveň ich edukačne využívať a sprostredkovávať rôznym spôsobom mládeži, odbornej ale aj širokej laickej verejnosti.

 POPULARIZÁCIA VEDY

Vytváranie priestoru pre výmenu informácií, názorov, skúsenosti a šírenie poznatkov medzi mládežou, odbornou a   širokou verejnosťou využívajúc rôzne masmédia (https://www.youtube.com/watch?v=1HsoOT6vC_E).

BEZPEČNOSŤ

Oblasť bezpečnosti zahŕňa skupinu opatrení za účelom ochrany obyvateľstva (ľudí), majetku a životného protredia. Vytváranie priestoru pre tvorbu materiálov v oblasti ochrany pred požiarom (napr. realizácia a praktické overenie evakuačných plánov), v kultúre a bezpečnosť práce a v environmentálnej bezpečnosti.

VZDELÁVANIE

Využívanie rôznych foriem vzdelávania ako proces uvedomelého a aktívneho procesu získavania, odovzdávania, sprostredkovania a utvárania sústavy vedomostí, zručností a vedomostí človeka v oblasti práce s mládežou a dospelými.

ZBIERKOTVORNÉ AKTIVITY

Ide predovšetkým o dokumenty týkajúce sa dejín regiónov, osobností kultúrneho, spoločenského a politického života a prírodného a kultúrneho dedičstva.

DLHODOBÉ PROJEKTY

Náš hosť Dipl.-Rest. Univ. Maruchi Yoshida

Necháme naše kultúrne dedičstvo napospas vplyvu meniaceho sa prostredia?

Maruchi Yoshida sa snaží o zriadenie siete „Záchranných centier prvej pomoci“ pre kultúrne pamiatky“ za účelom ich dočasnej ochrany a prevozu na ďalšie spracovanie. Jedná sa o uchovanie a ošetrenie historických predmetov v mobilných záchranných depozitoch, ktoré môžu byt podľa potreby špeciálne upravené aj ako mobilné klimatizované priestory pre reštaurátorov. Uvedené možnosti prezentovala na pozvanej prednáške, dňa 6.3.2018 na Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky v Bratislave. Prednášku uviedol Švec Martin, Mag. phil. z referátu pamiatok architektúry.

PRIPRAVOVANÝ PROJEKT

Masarykov prameň pri Banskej Štiavnici

Pri príležitosti 100. výročia návštevy T. G. Mysaryka v Banskej Štiavnici a na Horehroní si chce OZ Diversitas Culturae spolu s miestnymi aktivistami pripomenúť toto zaujímavé výročie. Pri tejto príležitosti chceme vydať knihu, ktorá bude pojednávať o týchto historických udalostiach a obnoviť rovnomenný prameň.

Masarykov parameň
DLHODOBÉ MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

Sympoziá z dejín farmácie

Sme spoluusporiadateľom národných sympózií (ale s medzinárodnou účasťou) z dejín farmácie. Týmto spôsobom podporujeme vedecké aktivity v tejto oblasti a snažime sa prepojiť regionálny vedecký kontext s tým globálnym.

26 – Banská Štiavnica27 – Kremnica
PRIPRAVOVANÝ PROJEKT

Rudné baníctvo pri Medzibrode a v okolí Banskej Bystrice

OZ Diversitas Culturae chce pokračovať v úspešnom projekte Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice mapovaním montánnych pamiatok rudného baníctva. Jednou z významných lokalít je aj Medzibrod, Hiadeľ a Pohronský Bukovec, kde sa v minulosti ťažil antimón a zlato, ako aj iné kovy. Zmapovanie tejto lokality významným spôsobom doplní mozaiku rudného baníctva v okolí Banskej Bystrice.

ÚSPEŠNÉ UKONČENÉ PROJEKTY

Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice

Projekt mikro regionálneho charakteru, ktorý chce zachovať montánne kultúrne dedičstvo lokality „Na Bani“, ktorá sa nachádza neďaleko obce Badín. Ide dnes už skoro o zabudnutý priestor, v ktorom sa v minulosti ťažili zásoby hnedého uhlia. Mnohí Bystričania a dokonca ani Badínčania nevedia, že neďaleko ich obce sa asi pred sto rokmi vo veľkom ťažilo uhlie. Posledné zvyšky montánnych pamiatok neodvratne miznú pod vplyvom času. Dnes už len málo kto vie povedať, kde sa nachádzali jednotlivé štôlne, obslužné budovy, alebo strojovne. Cieľom projektu je zozbierať, popularizovať a zachovať zvyšky tohto jedinečného priestoru so zvláštnou atmosférou pokiaľ si zem nevezme aj posledné spomienky. Iniciátormi tejto snahy boli manželia Szetiovci, ktorí oslovili historika Richarda R. Senčeka. Na základe ich spomienok a fotografií sa začala skladať mozaika slávnej baníckej minulosti. Prvým krokom k popularizácii lokality bola spolupráca s TV Hronka. Vznikol krátky dokument, ktorý bol odvysielaný v regionálnej televízii.

Autor

PhDr. RNDr. Richard R. Senček, PhD.

Kontakt

amtheon@azet.sk

SIMULAČNÁ HRA

Plastic Waste Reduction

Študenti si netradičnou edukačnou formou osvojili vedomosti o plastoch so zámerom poukázať na plasty ako klady a ich nepostrádateľnosť a plasty ako nežiadúci odpad. Boli prezentované zaujímavé formy obalov z plastu (kabelky, topánky, hračky, vínové fľaše, obaly na cukor,…) a jeho využiteľnosť. Formou aktívnej diskusie v konkrétnych rolách (zástupcovia envi ministerstiev v EU, lobisti za plasty a lobisti za životné prostredie, novinári, výrobcovia plastov, občania EU,…) si študenti sami vytvorili názor ohľadom plastu a zhodnotia jeho opodstatnenosti. Veríme, že v budúcnosti zvolia zodpovedný prístup k problematike plastov vzhľadom na ich vplyv na životné prostredie a plastovú osvetu budú šíriť v svojom prostredí. Dnes sú všetky jednorázové plastové (igelitové) tašky na Slovensku spoplatnené.

AUTHOR

prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.

MESSAGES

markova.tpo.abt@gmail.com

Portfolio

História – Výchova – Vzdelanie – Bezpečnosť

Náš team

ponúka spoluprácu, pomoc a podporu pri tvorbe domácich a medzinárodných projektov prospešných pre udržateľnosť a rozvoj regiónov. Môžte kontaktovať členov nášho predsedníctva

Iveta Marková

Predseda

Richard R. Senček

Podpredseda a tajomník

Silvia Rabiňáková

Hospodár

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY NAŠICH PARTNEROV

Náš hosť Dipl.-Rest. Univ. Maruchi Yoshida

Necháme naše kultúrne dedičstvo napospas vplyvu meniaceho sa prostredia? Rok 2018 ako Rok kultúrneho dedičstva otvoril doteraz podceňované témy v tejto oblasti, ku ktorým patrí aj vplyv okolitého prostredia (následky klimatických[…]

Read more

Blahoželáme k vydaniu novej publikácie

Read more

Rok 2018 – Európsky rok kultúrneho dedičstva

Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva. Slovensko ako súčasť Európy pridáva do spoločného bohatstva svoj diel minulosti a tým spoločne vybudujeme krásny priestor pre moderný svet pre všetkých. Združenie[…]

Read more

Kontakt

DIVERSITAS CULTURAE

Tr. SNP 7/1777

974 01 Banská Bystrica

divesitas.culturae@gmail.com