Tr. SNP 7; 974 01 Banská Bystrica
diversitas.culturae@gmail.com

Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice

Projekt je úspešne ukončený!

Neostáva nám iné, než sa všetkým Vám poďakovať za podporu a pomoc. Nová kniha je na svete, zakúpiť si ju budete môcť v kníhkupectve DUMA na Dolnej ulici, alebo v mestskom informačnom centre na námestí. V budúcom roku sa objaví aj na stránkach vydavateľstva Amtheon. Veríme, že toto dielo pomôže uchovať jedinečnú históriu tohto nevšedného regiónu. My práve pripravujeme nové projekty a tak sa asi čoskoro ozveme s novými výzvami.

Diversitas Culturae


Vážení priatelia,

dielo má už konečnú podobu, v súčasnosti sa ešte dopĺňajú zoznamy darcov a reklamy sponzorov, ale kniha je už hotová. Aby ste si vedeli urobiť jasnejšiu predstavu pripravili sme pre vás obsah diela. Z neho zistíte jeho historický, ale aj regionálny záber. Veríme, že aj obsah prispeje k tomu, aby ste podporili toto dielo. V čase písania príspevku (22. októbra 2018) sme mali aktuálne vyzbieraných 880 euro, čo je len trochu viac, ako polovica z cielenej sumy. Prosíme vás o podporu, aby sa dielo podarilo vydať. 

Ďakujeme!


 

Vážení priatelia,

aby si monografia zachovala svoju vedeckú hodnotu nechali sme ju posúdiť skupine renomovaných odborníkov. Tu sú ich mená:

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.
Ing. Karsten Ivan
profesor RNDr. Jaroslav Mazurek, CSc.
doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.
Dr. h. c. profesor Ing. Pavol Rybár, PhD.
RNDr. Karol Weis, PhD.

Ďakujeme im za ich prácu a Vám za priazeň a podporu!


Výzva!

Podporte projekt: Za posledným huntíkom hnedého uhlia.

Cieľom tohto projektu je získať dostatočné finančné prostriedky na vydanie knihy: Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice.

Projekt môžete podporiť tu:

https://www.startovac.cz/projekty/za-poslednym-huntikom-hnedeho-uhlia

Aktuálny stav vašej podpory:

Dáme to?


Projekt sa blíži do úspešného konca!

Monografia dostáva konkrétnu podobu – návrh obálky

Priatelia, náš projekt sa pomaly ale isto chýli ku koncu. V tomto čase je už text knihy pripravený a zalomený, robia sa len posledné úpravy a knižka môže ísť do tlače. V našich výskumoch sa nám podarilo zistiť veľa zaujímavých a doteraz neznámych alebo zabudnutých faktov, ktoré spresňujú a menia doteraz známe dejiny hnedouhoľného baníctva na Slovensku. Získali sme a spracovali dobové materiály, najmä mapy a fotografie, ktoré budú v knižke uverejnené. Práca to bola namáhavá, stretli sme sa aj s nepochopením a pohŕdaním nad vlastným kultúrnym dedičstvom. Na druhej strane vďaka projektu sme spoznali veľa zaujímavých a príjemných ľudí, ktorí nám boli ochotní nezištne pomôcť. Našťastie tých druhých bolo omnoho viac. Naša práca sa blíži ku koncu. Publikácia je takmer hotová. Len pre zaujímavosť – bude mať 178 strán, cez 300 fotografií, máp, schém a iných grafických prvkov, obsahuje zdroje, literatúru, študijnú literatúru, registre – vecný, menný a miestny, ako aj resumé v štyroch jazykoch. Venuje sa nielen ťažbe uhlia v lokalite Baňa pri Badíne, ale aj v celej Sliačskej kotline a okrese Banská Bystrica. Spomenieme len okrajovo: Turová, Vlkanová, Ponická Huta, Podkonice, Rakytovce a podobne. Vďaka ťažbe uhlia pri Badíne vznikli aj kúpele v Kováčovej a preto sme túto časť našej histórie priradili tiež sem. Úzko je spojená so železiarskym podnikom UNION vo Zvolene. I keď jeho históriu dielo nemapuje, predsa len sa niektoré náležitosti do nej dostali. Knihu odborne recenzovalo 5 významných slovenských vedcov a profesionálov. Edične kniha nadväzuje na monografiu Podzemie Banskej Bystrice a okolia, ktorú tak ako aj túto knihu realizuje vydavateľstvo Amtheon, s. r. o. Veríme, že sa nám túto novú monografiu podarí vydať do konca roka 2018. K vydaniu sú, samozrejme, potrebné aj značné financie a preto budeme vďačný za každého podporovateľa, za každú reklamu v knihe. V prípade záujmu nás neváhajte osloviť.Urobiť tak môžete priamo na adrese vydavateľstva amtheon@amtheon.sk, tiež cez adresu OZ Diversitas Culturae diversitas.culturae@gmail.com.

Vzorka originálneho Badínskeho ulia vyťaženého pred rokom 1913 v štôlni Jozef, ktorá je zachytená na obrázku pod dózami. Upomienkové predmety sú pripravené pre našich podporovateľov.

Zmysel tohto diela je nielen poznávací. V závere sa kolektív autorov zamýšľa aj nad možnosťami využitie tejto historickej montánnej pamiatky, ktorá sa stráca pred očami. K jej záchrane však môže prispieť iba odborný a profesionálny prístup, ktorý triezvo zváži, ako a čo zachovať a na aký účel pamiatku využiť. Priestor má svojský génius loci a hodnoty, ktoré dokáže poskytnúť je potrebné zachovať a využiť.

Projekt: Monografia Baňa – zabudnutá história uhoľného baníctva v Badíne pomaly napĺňa stanovené ciele. OZ Diversitas Culturae ako gestor projektu ponúka monografiu, ktorá je výsledkom tejto práce, ako východiskový a systematický materiál pre ďalšiu záchranu tohto jedinečného miesta. To však je už práca a otázka pre kompetentných z príslušných inštitúcií, ako sa k nášmu kultúrnemu dedičstvu postavia. „Pôda je pripravená, môže sa siať…“ 

 


Monografia Baňa – zabudnutá história uhoľného baníctva v Badíne

 

Projekt mikro regionálneho charakteru, ktorý chce zachovať montánne kultúrne dedičstvo lokality „Na Bani“, ktorá sa nachádza neďaleko obce Badín. Ide dnes už skoro o zabudnutý priestor, v ktorom sa v minulosti ťažili zásoby hnedého uhlia. Mnohí Bystričania a dokonca ani mnohí Badínčania nevedia, že neďaleko ich obce sa asi pred sto rokmi vo veľkom ťažilo uhlie. Posledné zvyšky montánnych pamiatok neodvratne miznú pod vplyvom času. Dnes už len málo kto vie povedať, kde sa nachádzali jednotlivé štôlne, obslužné budovy, alebo strojovne. Cieľom projektu je zozbierať, popularizovať a zachovať zvyšky tohto jedinečného priestoru so zvláštnou atmosférou pokiaľ si zem nevezme aj posledné spomienky. Iniciátormi tejto snahy boli manželia Szeteiovi, ktorí oslovili historika Richarda R. Senčeka. Na základe ich spomienok a fotografií sa začala skladať mozaika slávnej baníckej minulosti. Prvým krokom k popularizácii lokality bola spolupráca s TV Hronka. Vznikol krátky dokument, ktorý bol odvysielaný v regionálnej televízii.

V súčasnosti sa zbierajú všetky dostupné dokumenty a materiály, ktoré budú slúžiť ako východiskový materiál pre vydanie knižného diela, ktoré by malo zachytávať všetky informácie o lokalite. Týmto spôsobom sa zachová kultúrne dedičstvo tohto priestoru aspoň v podobe obrazového a textového materiálu. V budúcnosti a vzhľadom na potrebné finančné zdroje je možné popularizovať lokalitu aj osadením niekoľkých náučných tabúľ, prípade vytvorenením náučného chodníka.